30.06.2022 Nunningen – Aesch

Gut temperierte Wanderung im solothurner Jura (rf,gp,rt).
Nunningen – Brang – Dietel – Unterackert – Wälschhans – 628 – Falkenflue – Herrenmatt – Lolibachtal – Apfelsee – Aesch.